Yleiset Sopimusehdot
Sovellettavuus

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Cleanly Oy:n (myöhemmin Cleanly) tuottamiin siivouspalveluihin. Tilaajana toimii yksityishenkilö tai yritys (myöhemmin asiakas). Sopimuksen kokonaisuuden muodostavat nämä yleiset sopimusehdot sekä varausvahvistus.
Näiden yleisten ehtojen tarkoituksena on määritellä ne ehdot, joilla Cleanly Oy toimittaa asiakkaalle ammattimaista siivouspalvelua. Siivouksen sisältö ja kesto sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja määritellään tarkemmin varausvahvistuksessa.
Cleanly pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä yleisiä ehtoja.

Palvelut

Cleanly tarjoaa sekä kertaluontoista (myöhemmin kertasiivous) että säännöllistä kotisiivousta (myöhemmin säännöllinen siivous).
Cleanly suorittaa varausvahvistuksessa määritellyt palvelut kohteessa tilauksen mukaisesti.

Kertasiivouksen tilaus ja peruutus

Asiakas voi tehdä kertasiivouksen tilauksen Cleanly:lle verkkosivujen kautta, sähköpostitse tai puhelimitse. Asiakkaan ja Cleanly:n välisen sopimuksen katsotaan syntyneen, kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen ja sopimusehdot ja Cleanly on vahvistanut asiakkaan varauksen sähköpostitse.
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tai siirtää palvelua vähintään 48 tuntia ennen palvelun aiottua aloitusajankohtaa ilman veloitusta. Mikäli peruutus tehdään alle 48 tuntia ennen palvelun aiottua aloitusajankohtaa veloitetaan varausvahvistuksen hinnasta 50%, alle 24 tuntia ennen palvelun aiottua ajankohtaa tehdyistä peruutuksista veloitetaan 100% varausvahvistuksen hinnasta. Sairaudesta johtuvia peruutuksia ei veloiteta mikäli asiakas esittää lääkärintodistuksen ja peruutusilmoitus tehdään 2 tuntia ennen palvelun aiottua aloitusajankohtaa. Asiakkaan poissaolo tai se, että Cleanly:n siivoojat eivät pääse sovittuihin tiloihin sovittuna aikana, tulkitaan peruutukseksi alle 24 tuntia ennen palvelun aiottua aloitusajankohtaa. Jos Asiakas haluaa siirtää palvelun suorittamista, kun palvelun sovittuun aloitusajankohtaan on aikaa enää alle 48 tuntia, koskevat samat peruutussäännöt. Peruutukset on tehtävä sähköpostitse.

Sännöllisen siivouksen tilaus

Asiakas voi tehdä säännöllisen kotisiivouksen tilauksen Cleanly:lle sähköpostitse tai puhelimitse. Asiakkaan ja Cleanly:n välisen sopimuksen (myöhemmin tilaussopimus) katsotaan syntyneen, kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen ja Cleanly on vahvistanut asiakkaan tilauksen sähköpostitse.
Sännöllisen siivouksen sisältö ja kesto sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja määritellään tarkemmin varausvahvistuksessa.
Säännöllisen siivouksen tilaussopimus voidaan tehdä määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi.
Säännöllisen siivouksen yksittäisiin siivouskertoihin on voimassa samat peruutusehdot kuin kertasiivoukseen.

Säännöllisen siivouksen tilaussopimuksen päättyminen

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa säännöllisen kotisiivouksen tilaussopimus edellä mainittujen peruutusehtojen (kts. Kertasiivouksen tilaus ja peruutus) mukaisesti. Tilaussopimus tulee irtisanoa sähköpostitse.
Asiakkaalla on oikeus irtisanoa tilaussopimus päättymään välittömästi, mikäli Cleanly ei suorita sopimuksen mukaisia palveluja.
Cleanly:llä on oikeus irtisanoa tilaussopimus välittömästi, jos asiakas ei noudata sopimuksen velvoitteita eikä viivytyksettä korjaa laiminlyöntiään Cleanly:n vaatimalla tavalla. Cleanly:llä on oikeus irtisanoa tilaussopimus päättymään välittömästi sähköposti ilmoituksella asiakkaalle, jos asiakas rikkoo sopimusta olennaisesti tai jos on ilmeistä, että asiakas on aikeissa rikkoa sopimusta olennaisesti lähitulevaisuudessa. Sopimus päättyy myös välittömästi, mikäli asiakas laiminlyö maksuja. Näissä tilanteissa Cleanly:llä on velvollisuus ilmoittaa asiakkaalle viipymättä tilaussopimuksen päättymisestä. Lisäksi Cleanly pidättää itsellään oikeuden irtisanoa sopimus ja lopettaa palvelun tarjoaminen oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä asiakkaalle kirjallisesti vähintään 30 päivää etukäteen.
Paikallisen lainsäädännön mukaisesti, jos asiakas on luonnollinen henkilö (”asiakas”), asiakkaalla on oikeus irtisanoa tilaussopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä (peruutusaika). Asiakas ymmärtää, että jos palvelu alkaa asiakkaan toiveesta ennen peruutusajan umpeutumista, peruutusoikeutta ei voi käyttää enää sen jälkeen, kun palvelu on suoritettu. Jos asiakas haluaa käyttää mainittua peruutusoikeutta, asiakkaan on lähetettävä selkeä ilmoitus tilaussopimuksen peruutuspäätöksestä Cleanly:lle (esimerkiksi sähköpostilla). Jos asiakas peruuttaa tilaussopimuksen, Cleanly palauttaa kaikki asiakkaan mahdollisesti jo suorittamat maksut. Maksut palautetaan ilman tarpeetonta viivytystä ja joka tapauksessa enintään neljätoista (14) päivää sen jälkeen, kun Cleanly sai tiedon asiakkaan päätöksestä peruuttaa sopimus. Cleanly palauttaa maksut asiakkaan pankkitilille.

 

Toimittajan velvollisuudet

Cleanly sitoutuu tuottamaan tilatut palvelut varausvahvistuksessa määritellyssä laajuudessa ja aikataulussa. Cleanly vastaa toimituksen laadusta ja luotettavuudesta normaalitasolla. Cleanly on vakuuttanut toimintansa vastuuvakuutuksella. Cleanly:n asiakaspalvelu ottaa vastaan asiakaspalautteet ja reklamaatiot sekä sopii varauksen sisältöön ja toteutukseen liittyvistä muutoksista.

Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas vastaa siitä, että on antanut kaiken palvelun suorittamisen kannalta tarpeellisen
tiedon varaustilanteessa. Jos asiakkaalle aiheutuu vahinkoa puutteellisen information johdosta, vahinkoa ei tällöin korvata. Asiakkaan tulee asianmukaisesti suorittaa oma osuutensa ja toimillaan helpottaa palvelun asianmukaista toteutusta. Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että Cleanly:n työntekijöillä on esteetön pääsy sovittuina ajankohtina suorittamaan varausvahvistuksessa määriteltyjä tehtäviä. Mikäli sopimuksen mukaisen palvelun toteutus viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä, Cleanly veloittaa odotusajalta kulloinkin voimassa olevan tuntiveloitushinnan mukaisen korvauksen. Mikäli palvelun suorittamisen aloitus viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä, on Cleanly velvollinen suorittamaan siivouksen ainoastaan sovitun siivousajan päättymiseen saakka. Mahdollinen ylimenevä aika veloitetaan hinnaston mukaan. Mikäli palvelun toteutus estyy kokonaan asiakkaasta johtuvasta syystä eikä asiakas ole tästä ilmoittanut Cleanly:n asiakaspalveluun vähintään 48 tuntia aikaisemmin, on Cleanly:lla oikeus laskuttaa asiakasta peruutusehtojen mukaan.

Jos asiakas on valinnut Palvelun suoritettavaksi omilla välineillään ja tarvikkeillaan, asiakkaan on huolehdittava, että siivooja saa mainitut välineet ja tarvikkeet käyttöönsä.

Palvelusuorituksen mahdollistamiseksi asiakkaan on kohtuulliseksi katsottavissa määrin siirrettävä pois irralliset tavarat ennen palvelun suoritusta, ja siivottavien tilojen on oltava niiden normaalikäyttöä vastaavassa kunnossa. Muuttosiivouksessa asunnon on oltava kokonaan tyhjä.
Asiakkaan on varmistettava, että siivoojilla on pääsy siivottaviin tiloihin. Mikäli tiloissa on hälytysjärjestelmä, asiakkaan tulee ilmoittaa siitä Cleanly:lle ennen palvelun ensimmäistä suorituspäivää ja antaa siivoojille ohjeet sen käytöstä. Mikäli asiakas ei ole antanut ohjeita hälytysjärjestelmän käytöstä ja siivoojat vahingossa laukaisevat hälytyksen, asiakas on vastuussa hälytyksen seurauksista ja siihen liittyvistä kuluista.
Asiakas vastaa siitä, että siivoojilla on käytettävissään kylmää ja kuumaa vettä sekä toimivat sähköpistorasiat palvelun suorituksen aikana. Siivoojalla tulee olla myös mahdollisuus käyttää asiakkaan WC:tä tarvittaessa.
Asiakkaan tulee varmistaa, että kiinteistöissä tai tiloissa ei ole vaaraa tai häiriötä aiheuttavia lemmikkejä vapaana tai muita olosuhteita, jotka aiheuttaisivat siivoojalle vaaraa tai haittaisivat palvelun suorittamista. Siivoojalla on oikeus peruuttaa palvelun suoritus, jos hänellä on riittävä syy uskoa, että palvelun suorittaminen olisi vaaraksi terveydelle, turvallisuudelle tai ympäristölle. Mikäli palvelua ei voida suorittaa asiakkaasta johtuvasta syystä, Cleanly veloittaa asiakkaalta varausvahvistuksen mukaisen veloituksen kokonaisuudessaan.

Siivousvälineet ja –aineet

Työ tehdään Cleanly:n aineilla ja välineillä, mikäli muuta ei ole kirjallisesti erikseen sovittu. Mikäli asiakas edellyttää omien puhdistusaineiden ja/tai välineiden käyttöä, on asiakas velvollinen opastamaan käytössä sekä hankkimaan nämä. Normaalit peruspuhdistusaineet ja –välineet kuuluvat palvelun kokonaishintaan. Yleisenä käytäntönä kotisiivouksessa on asiakkaan imurin ja mopin käyttäminen, ellei toisin sovita.

Hinnat, maksaminen ja maksuehdot

Palvelujen hinnat ovat Cleanly:n verkkosivuilla kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset, ellei asiakkaan ja Cleanly:n välisissä erityisissä ehdoissa ole toisin sovittu. Asiakas hyväksyy hinnoittelun, kun hän hyväksyy tarjouksen ja sopimusehdot. Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisen arvonlisäveron. Kertasiivouksen tapauksessa asiakas maksaa siivouksesta tilauksen yhteydessä. Säännöllinen siivous veloitetaan sopimuksen mukaan joko etukäteen tai laskulla.
Cleanly pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.
Mikäli asiakas ei suorita maksua määräaikaan mennessä, Cleanly:llä on oikeus lykätä palvelun suoritusta, kunnes erääntynyt maksu on suoritettu kokonaan. Tässä tilanteessa Cleanly:llä on myös oikeus perua varaus tai irtisanoa tilaussopimus.
Palvelun arvioitu veloitus lasketaan palvelua tilattaessa asiakkaan antamien tietojen perusteella. Mikäli ilmenee, että asiakkaan antamat tiedot, joiden perusteella veloitus lasketaan, ovat jollakin tavalla virheelliset (esimerkiksi asunnon tai tilojen koko on ilmoitettu virheellisesti), tai työssä menee muuten yliaikaa, veloitetaan yli menevä aika hinnaston mukaisesti. Jos palvelua ei pystytä suorittamaan etukäteen arvioidussa ajassa, sovitaan mahdollisesta lisäajasta asiakkaan kanssa ennen lisäajan aloittamista. Jos asiakas ei ole halukas lisäämään työaikaa, työ suoritetaan siltä osin kuin työhön etukäteen arvioitu aika riittää. Jos Cleanly:n aikataulut eivät anna myöten jatkaa lisätyöaikaa, suoritetaan työ vain etukäteen tilatun tai arvioidun ajan puitteissa.
Paikallisten lakien ja käytäntöjen mukaisesti asiakas voi olla oikeutettu kotitalousvähennykseen, lisätietoja saa verottajan sivuilta.

Salassapitovelvollisuus

Cleanly:n työntekijät ovat vaitiolovelvollisia asiakkaittensa asioista. Vaitiolovelvollisuus on
voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä.

Mahdolliset aikataulumuutokset

Cleanly pidättää oikeuden aikataulunmuutoksiin. Aikatauluihin voivat vaikuttaa ulkoiset, Cleanly:stä riippumattomat seikat, kuten tietyöt ja autorikot. Mikäli siivouksia on päivän aikana useita, voi myös edellisen siivouksen viivästyminen vaikuttaa seuraavan siivouksen aikatauluun. Cleanly ilmoittaa mahdollisesta viivästyksestä asiakkaalle aina mahdollisimman pian. Mikäli olemme yli kaksi tuntia myöhässä, asiakas on oikeutettu saamaan korvausta enintään 10 % alennuksen verran kertasiivouksen kokonaishinnasta.

Ylivoimainen este

Cleanly ei ole vastuussa ylivoimaisen esteen aiheuttamasta palvelun viivästymisestä tai suorittamatta jättämisestä. Ylivoimaisen esteellä tarkoitetaan estettä, johon osapuoli ei voi vaikuttaa ja jota osapuoli ei olisi voinut ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia osapuoli ei kohtuudella olisi voinut välttää tai poistaa. Tälläisiä esteitä ovat mm. työtaistelu, mellakka, luonnonmullistus, sähkö- tai tietoliikennekatkokset. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös autoväyläruuhkia, liikenneonnettomuuksia, työntekijöiden sairastumisia sekä kulkutauteja.

Reklamaatiot ja huomautukset

Mikäli asiakas on tyytymätön palvelun toimitukseen, siitä tulee ilmoittaa Cleanly:n asiakaspalveluun viimeistään 3 arkivuorokauden kuluessa palvelun suorittamisesta tai virheen havaitsemisesta tai siitä kun se olisi pitänyt havaita. Asiakkaan tulee toimittaa tarvittavat tiedot ja todistusaineistot (esimerkiksi valokuvat) vahingoista tai palvelun puutteista. Jos palvelun suorituksessa on selkeästi puutteita, asiakas voi vaatia kyseisen puutteellisuuden korjaamista, hinnanalennusta tai kaupan purkua. Mikäli palvelussa todetaan puutteita, Cleanly:llä on oikeus korjata puutteet, mikäli se on tehtävissä kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin resurssein. Jos Cleanly ei pysty korjaamaan puutteita, se voi antaa vastaavan hinnanalennuksen seuraavasta palvelusta. Mikäli todetaan, että palvelun suorituksessa ei ole puutteita, asiakkaalta voidaan veloittaa Cleanly:lle asiasta aiheutuneet kulut.

Korvausvelvollisuus

Cleanly on korvausvelvollinen asiakkaalle aiheuttamistaan esinevahingoista, mikäli Cleanly ei pysty osoittamaan että vahinko johtuu sellaisista seikoista tai esteistä, joihin se ei ole pystynyt vaikuttamaan ja joihin se ei ole pystynyt varautumaan sopimusta tehtäessä ja joiden seurauksia se ei ole pystynyt välttämään tai muutoin estämään. Cleanly ei ole vastuussa vahingoista jos vahinko aiheutuu asiakkaan osoittamien työvälineiden tai puhdistusaineiden soveltumattomuudesta tai jos asiakas pyytää käsittelemään raskaita huonekaluja siivouksen aikana, esim. sohvat, pöydät, jääkaapit, uunit ym. Cleanly ei ole vastuussa vahingoista myöskään silloin, kun helposti särkyvät esineet on jätetty paikoille joista ne siivouksen aikana helposti voivat kaatua tai tippua. Asiakkaan tulee siirtää helposti särkyvät tavarat sekä arvotavarat pois siivouksen tieltä etukäteen. Asiakkaan tulee myös ilmoittaa etukäteen mahdollisista erityisvarovaisuutta tai erityispesuaineita/välineitä vaativista esineistä tai kalusteista, tälläiset eivät kuulu palveluun ja Cleanly ei ole vastuussa näiden siivouksesta jollei siitä ole erikseen sovittu.
Cleanly ei vastaa välillisistä vahingoista missään olosuhteissa.
Vahingonkorvausvelvollisuus, vastuun laajuus ja sen rajoitukset määräytyvät Cleanly:n vastuuvakuutuksen ehtojen mukaisesti.

Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen

Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti ratkaisemaan kaikki mahdolliset näihin yleisiin ehtoihin tai niihin liittyviin sopimuksiin liittyvät riidat, kiistat tai vaatimukset sovinnollisesti neuvottelemalla. Mikäli osapuolet eivät pysty sopimaan kiistaa tai vaatimusta, kummallakin osapuolella on oikeus turvautua oikeustoimiin kiistan lopulliseksi ratkaisemiseksi. Kaikki tästä sopimuksesta tai sen rikkomisesta, irtisanomisesta tai voimassaolosta aiheutuvat tai niihin liittyvät riidat, kiistat tai vaatimukset ratkaistaan sovittelumenettelyssä Helsingin käräjäoikeudessa.